01 Ağustos 2005 Pazartesi 00:00
Nobel Ödülü'nü hak eden bir model
Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nin ikinci gün çalýþmalarý Ýstanbul Grand Cevahir Hotel ve Uluslararasý Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Konuþmacýlar, modelin Nobel Ödülü'ne layýk olduðunu vurguladýlar ~|~

Asrýn bilge insaný, BTP Genel Baþkaný Prof. Dr. Haydar Baþ'ýn Milli Ekonomi Modeli tezinin, yüzü aþkýn yerli ve yabancý ilim, fikir, düþünce adamý, ekonomist ve sosyologlar tarafýndan tartýþýldýðý Uluslar arasý Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nin ikinci gün çalýþmalarý Ýstanbul Grand Cevahir Hotel ve Uluslar arasý Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirildi.
Bu bölümde Prof. Dr. Ata Selçuk ve Prof. Dr. Ömer Eyercioðlu'nun baþkanlýklarýný yaptýðý iki oturumda Prof. Dr. Ahmet Qaþamoðlu (Felsefe ve Ýktisat Doktoru, Sosyolog), Prof. Dr. Fehim Üçýþýk (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Victor Volkonsiy (Rusya Bilimler Akademisi), Prof. Dr. Ziyad Semedzade (Azerbaycan Milli Ýlimler Akademisi), Prof. Dr. Hidayet Sarý (Ýstanbul Üniversitesi), Doç. Dr. Ali Kemal Gürbüz (Balýkesir Üniversitesi), Prof. Dr. Muhammed Al Faruque (Ýllionis Üniversitesi?ABD), Prof. Dr. Victor Minin (Rusya Bilimler Akademisi), Prof. Dr. Dünyamalý Veliyev (Azerbaycan Üniversitesi Ýktisadi Teori Bölüm Baþkaný), Prof. Dr. Ýbrahim Arslanoðlu (Gazi Üniversitesi) ve Prof. Dr. Goulnur Baltonova tarafýndan Milli Ekonomi Modeli'nin hem Türkiye, hem Türk Ýslam alemi, hem de özellikle geri kalmýþ ve kalkýnmakta olan ülkelerin insanlarý baþta olmak üzere bütün dünya insanlýðý için nasýl önemli, vazgeçilmez bir mânâ arzettiðine dair kritik içerikli tebliðler sunuldu. 
Yeni, orijinal, vacip bir
nazariye
Dünyanýn ihtiyacý olan ilmî inkiþafýn adý olarak nitelediði Milli Ekonomi Modeli tezi hakkýnda Prof. Dr. Ahmet Qaþamoðlu, "Müellif kitabý Milli Ýktisadi Model adlandýrsa da kitaptakiler bir model anlayýþýndan hayli geniþtir. Aslýnda yeni, orijinal, vacib bir nazariyedir" tespitinde bulunarak "Prof. Dr. Haydar Baþ Hoca Þark medeniyetinden, Ýslam deðerlerinden, Kur'an?ý Kerim'in taleplerinden, ayný zamanda muasýr Garp dünyasýnýn iktisadi nazariyesinden, araþtýrma üsluplarýndan istifade ederek öz basiretinin yardýmý ile ortaya oldukça ciddi bir eser koymuþtur" dedi ve kapitalizm ve globalleþme ile hesaplaþan, meydan okuyan Milli Ekonomi Modeli eserine gerektiði þekilde sahip çýkýlmasý gerektiðine iþaret etti.
Milli Ekonomi Modeli tezini farklý bir açýdan kritik eden Prof. Dr. Fehim Üçýþýk, deðerlendirmesini, Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi ilkeleri doðrultusunda Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukuku boyutuyla ortaya koyarak "Fikrimizce, Milli Ekonomi Modelinin iþ ve sosyal güvenlik hukuku yönünden Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesiyle karþýlaþtýrýlmasý, bu Modelin anýlan Bildirgedeki ilgili haklara tamamen uygun olduðunu ve  bu haklarýn  en iyi þekilde tatbikini saðlayýcý ayrýntýlý esaslar içerdiðini  ortaya koymaktadýr" þeklinde konuþtu.
Batýlý olmayan tüm ülkeler
için çok önemli
Milli Ekonomi Modelinin istisnaî önemli ilkesinin, her sosyal grubun maddi refah seviyesinden  toplum ve devletin sorumlu olmasý olduðunu, bu ilkenin, devletin iktisada katkýsýný minimize etme liberal ideoloji yaklaþýmýný ret etmekte bulunduðunu söyleyen Prof. Dr. Victor Volkonsiy, piyasa ve rekabet güçlerinin, yapýsal eþitsizlikleri tek baþýna düzeltemeyeceklerini, bunu ancak güçlü ve baðýmsýz devletin yapabileceðini belirttiði deðerlendirmesinde þu görüþleri dile getirdi: "Haydar Baþ'ýn kitabýnýn asýl deðeri, þu anda iktisat biliminde hakim olan liberal görüþe ve (çoðu zaman alternatifsiz diye sunulan) liberal teoriye alternatif olan yeni görüþün oluþmasýnda temel atmaktadýr. Bu kitap tabi ki sadece Türkiye için deðil, tüm iktisat bilimi için, ve ilk sýrada 'Batýlý olmayan' tüm ülkeler için çok büyük önem taþýmaktadýr. Bu kitabýn meþhur olmasý ve geniþ kitle için, iktisatçýlar, siyaset bilicileri ve diðer sosyal bilim uzmanlarý için, ayný zamanda politikacý, üniversite öðrencileri ve öðretmenleri için ulaþýlýr olmasý çok önemlidir. Hizmetin fikir ve önerileri geniþçe istiþare edilmeli, konuþmalý, baþka uzmanlarýn fikirleri ile mukayese edilmeli, netleþtirmeli ve baþka meþhur iktisatçý uzmanlarýn fikirleri gibi geniþ yayýlma ve otorite bulmalýdýr."
Hazine üstünde oturan
dilencilikten kurtulmayý
saðlayacak model
"Geliþmede görülen kritik durumun yeni ve daha yüksek düzeye ulaymasý sorunlarý, tüm büyük bilimadamlarý gibi dünyaca ünlü Türk âlimi Prof. Dr. Haydar Baþ'ý da rahatsýz ediyor. Onun Milli Ekonomi Modeli eseri bu rahatsýzlýðýn ürünüdür. Bu eserin önemi, ekonominin aktüel sorunlarýný ve tüm geliþme mekanizmasýný eleþtirerek yeni geliþme modelini sunan tam yeni bir düþünce ürünü olmasýdýr. Modelin sahibinin temel fikirleriyle tanýþmak, dünyada, ilk önce geliþmekte olan ülkelerde, geçiþ ekonomisini yaþayan devletlerde ekonomi geliþme mekanizmasýnýn hemen geliþtirilmesine ilgi ve inancý arttýracaktýr.  Klasik ve postklasik temel ekonomi teorilerini (Adam Smith'in homo?economicus, paranýn özellik ve fonksiyonlarý, mukayeseli üstünlük teorisi v.b) eleþtiren Prof. Dr. Haydar Baþ, ekonominin çaðdaþ tarifiyle razýlaþmýyor." Prof. Dr. Ziyad Semedzade görüþlerini yukarýdaki þekilde özetlerken, Milli Ekonomi Modeli'nin sadece ülkemiz için deðil dünyanýn da ekonomik olarak kurtuluþunu müjdelediðini belirten Prof. Dr. Hidayet Sarý tebliðinde þu görüþlere yer verdi: "Prof. Dr. Haydar Baþ, sunduðu 'Milli Ekonomi Modeli' teziyle þimdiye kadar uygulanan ekonomi modelleriyle nasýl bir bataða sürüklendiðimizi ortaya koyduktan sonra buradan çýkýþ yollarýný açýklamakta ve yol göstermektedir. Milli Ekonomi Modelinde sahip olduðumuz madenler, enerji kaynaklarý, tarým kaynaklarý ve potansiyeli, ormancýlýðýmýz, denizciliðimiz, hayvancýlýðýmýzýn þu andaki durumu ve etkili kullanýmdaki potansiyel gücü belirlenmiþ, atýl durumda olan yer altý ve yer üstü kaynaklarýmýzýn kullanýlmasý ile Devletimiz ve Milletimizin 'hazine üzerinde oturan dilencilik' durumundan kurtarýlabilir olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu modelde önce kendi yaðýnla kavrulma ve ayaðýný yorganýna göre uzatmakla baþlanýp, dýþa baðlý tüketim engellenir; piyasaya ihtiyacý olan para sürülerek talep arttýrýlýr. Talep artýþý olunca üretim arttýrýcý desteklerle üretim desteklenir. Ýþte üretim ve tüketim dengeye gelince ülkenin ve milletin gelir seviyesi yükselir. Dýþa baðýmlýlýk azalýr ve kendi öz kaynaklarýmýzý etkili kullanarak zenginlik seviyemiz arttýrýlýr. Özetle bu model, sadece ülkemiz için deðil dünyanýn da ekonomik olarak kurtuluþunu müjdeliyor. Þu anda dünyada sosyalist ve kapitalist sistemler çökmüþtür. Bunlarýn yerine Milli Ekonomi Modeli büyük bir geliþme ve yeni bir sistem olarak karþýmýza çýkmýþtýr. Bu model gayet iyi incelenmiþ, saðlam temellere dayanan yeni bir ekonomik sistemdir. Bu model inþallah en kýsa zamanda uygulamaya alýndýðý zaman ülkemizin ekonomik sorunlarýna çözüm bulacaðý gibi þu anda yaþadýðýmýz sosyal sorunlarý da kökünden çözecektir." 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.