HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 20 AĞUSTOS 2022, CUMARTESİ

Bozkurt Haydar Baş

12.08.2012 00:00:00
07.08.2012 günlü Yeni Mesaj gazetesinde BTP Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in BTP Gençlik Kampının kapanışında yaptığı bir konuşmada onun şu cümlelerine yer veriliyordu: "Ülküdaşız diyen arkadaşların karşısında Bozkurt'un evladı Haydar Baş Hocanız var. Endişe etmeyin! Biz Oğuz boylarının tohumlarını seller halinde bu topraklara getirmiş, Anadolu yaylasında medeniyet kurmuş, büyük bir milletin evladıyız."Kendisini "Bozkurt'un evladı" olarak gören büyük Türk bilgesi, tecrübeli aksakalımız Haydar Bey'in milliyetine mensubiyet şuurunun bu dipdiri ifadesini alkışlıyoruz. Amerika taşeronlarının güya İslam adına Türk'ün Türklük bilincini yok ederek Türk milletini milliyetsiz, ruhsuz, şuursuz bir şekilde emperyalizmin kolayca güdebileceği bir sürü haline dönüştürme çalışmalarının yoğunlaştığı bu vasatta hem dinî hem de millî kimliğini yani, "Müslüman Türk" kimliğini açıkça ortaya koyan bu yiğit Türk beyini selamlıyoruz.Bozkurt, Türk milliyetinin önemli simgelerinden biridir. Sadece Türkiye Türklüğü değil; bütün dünya Türkleri bozkurtu bugün de sembol olarak kullanıyorlar. Bozkurt, bazılarının zannettiği gibi sadece bir partinin sembolü değildir; bütün Türklerin ortak, kültürel, tarihsel ve folklorik değeridir.Burada hemen şu açıklamayı öne almak lazım. Eskiden beri İslamcılık adına Türk düşmanlığı yapan bazı ibişler, bozkurt simgesini kullanan arkadaşlara "siz köpeğe tapıyorsunuz, köpekçisiniz" diye sataşmaktadırlar. Onlar bozkurtu bir simge olarak kullanmayı, İslam dışı günah, hatta küfür olarak telakki ediyorlar. Bu suçlamanın ne kadar yersiz olduğunu açıklayalım.Nasıl Hz. Ali, Allah'ın arslanı ise Türk yiğitleri de Allah'ın bozkurdudur. Arslan da bozkurt da Allah'ın yarattığı mübarek hayvanlardır. Hz. Ali savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı "Esedullah: Allah'ın arslanı" nâmını almıştır. Arslanın cesaret, güç, kuvvet, yiğitlik, savaşçılık, heybet gibi özellikleri ile Hz. Ali'nin benzer özellikleri arasında nasıl bir ilişki kurulmuşsa ve bu durum, Müslümanlar arasında günah filan olarak görülmemişse, kahraman Türk tipinin de benzer özelliklerinden hareketle bozkurda benzetilmesinin İslam açısından ters bir durumu yoktur.Her hayvanın kendine göre, kendi sesi ve tavrıyla özel olarak Allah'ı zikri vardır. Mesela kediler, mırmırlarıyla "Ya Rahîm" diye zikrederler. Bozkurt da, başını göğe kaldırarak "Hûûûûûûûûûû!...." diye ulur. Bu "Hû" zamiri Arapçada "o", yani "Allah" demektir. Dolayısıyla bozkurt da uluyarak aslında Allah'ı zikretmektedir. Bozkurt ülkücüleri alaya almak ve hakaret etmek için "köpekçiler", "köpek gibi uluyorlar" tavrı siyaseten ilkel bir muarızlıktır. Bozkurdun köpekle bir ilişkisinin olmadığı bir yana, bozkurdun "Hûûûûûû!.." diye zikretmesini alaya alıyorlardı ki günaha girdiklerinin farkında değillerdi.Simgesel olarak bozkurdun başını göğe kaldırarak "Hû" diye uluması ya da zikretmesi ile İslam öncesi Türklerin tanrıyı göklerde araması ve Göktanrı dini arasında bir paralellik vardır. Biz de vaktiyle vahiy kaynağıyla temasa geçemediğimiz dönemlerde fıtrî olarak tanrının göklerde bir yerlerde olması gerektiğini düşünmüş ve Göktanrı dinini icat etmiştik. Türk'ün bozkurdu sembol olarak seçmesinin böyle bir ilgisi de olabilir.Türkler, Müslüman olduktan sonra bozkurdu tanrı olarak değil, sadece millî bir sembol olarak görmüşlerdir. Bugün de öyle algılanmaktadır.İngilizler arslanı, Almanlar kartalı, Fransızlar da horozu kendilerine millî sembol olarak aldıkları gibi Türkler de gökbörüyü yani yeleli bozkurtu, millî sembol olarak benimsemişlerdir.Göktürk Devleti'nin bayrağında bozkurt vardır. Başkurt Devleti'nin adı da "Başbuğ Kurt"tan gelir. Başkurtlar, eski zamanlarda sancaklarında kurt başı taşımışlardır. Bozkurt Atatürk, 1922 yılında Ankara Hükûmeti adına bastırdığı pula, bastırdığı ilk paralara (mesela 1927'de çıkarılan kâğıt paralara bakılabilir), Kahramanmaraş kalesindeki heykele bozkurt simgesini koydurmuştu. Ankara'da Ulus'taki Atatürk heykelinde bozkurt vardır. Atatürk, CHP milletvekili Ratıp Tahir Burak'a "Ergenekondan Çıkış" tablosunu yaptırdı. Tekel, Bozkurt sigaraları çıkardı. Okullarda "Bozkurt Cumhuriyet Marşı" okutuldu. Atatürk, adalet bakanı Mahmut Esat'a "Bozkurt" soyadını verdi. 1924'te kurulan Türkiyat Enstitüsü'nde, İzcilik-Yavrukurt teşkilâtında, ilk yolcu gemimizin adında, Petrol Ofisinin armasında, Türk Ocağı'nın, MTTB'nin ambleminde, üniversite öğrencilerinin şapkalarında bozkurt figürü bir sembol olarak kullanılmıştır.Fuat Köprülü, Atatürk'e Türkiyat Enstitüsünün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğunda Atatürk: "Karlı Tanrı Dağları'nın önünde elinde meşale tutan bir "Bozkurt" olsun, Bu meşale, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon'dan çıkmamızda kılavuz olan Bozkurt, Türklüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin." diye cevap vermiştir. (Millî Kütüphane Arşivlerinden, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, Atatürk ve Türk dili, Tebliğ, s. 11)Türkler, bozkurdun bazı fıtrî özellikleri ile kendi millî özellikleri arasında benzerlikler görmüşlerdir. Türklerin sembolü birilerinin zannettiği gibi kangal köpeği değil, gök yeleli bozkurttur. Bunları karşılaştırmalı olarak açıklayalım:*Bozkurt, hürriyet ve istiklâl, köpek ise esaret ve kölelik sembolüdür. Bu ikisi arasında büyük farklılıklar vardır. Bozkurt asaletini köpek sefaletiyle mukayese ederek daha iyi anlayabiliriz. Bazı Türk düşmanları, bozkurdu millî bir sembol olarak benimsemiş olan Türkleri "köpekçi" olmakla suçlarlar ve bozkurt asaletinde olan Türklere "havlama!" derler. Aslında havlayan sefil köpektir. Ulu bozkurt ise ulur, yani zikreder.Köpek, efendisinin menfaatlerini korumak için ya da efendisinin avını yakalamak için havlar. Yani havlaması kendi menfaatine değil; efendisi adınadır. Bozkurt ise kendi özgürlüğünün ve bağımsızlığının bir dışavurumu olarak ulur. Köpek tıynetinde sefil adamlar, efendileri olan Rusya, Çin, Amerika, Avrupa Birliği, Ermenistan ve İsrail adına, onların menfaatine havlayanın kendileri olduğunu unutarak, suç bastırarak ya da eziklik duygusunun verdiği rahatsızlıkla asil Türk'e "havlama!" derler. Aynı ruh hâlini, "Türklerin millî sembolü bozkurt değil, kangal köpeğidir" diyenlerde de görürüz. Mesela ben, böyle bir sözü Türk vatandaşlığından çıkıp Amerika vatandaşı olmuş ve 30 yıldır Amerika'da yaşayan, Türkiye'ye hiç gelmeyen birisinden duymuştum. Bu kişinin ve onun gibilerin Amerika ve Avrupa Birliğine nasıl köpeklik yaptığına iyi dikkat etmeli. Bu sözü Türkiye vatandaşı "Türkiyeli" bir kişi söyledi mi bilmiyorum, duymadım, okumadım.Bozkurt, köpek gibi kendisine sahip ve efendi edinmez. Sahibinin kulu kölesi, emir eri olmaz. Kendisine kemik atan efendisine sırnaşmaz, yaltaklanmaz. Köpek, efendisiz duramaz. Bütün ömrünü kendisine sahip çıkan bir efendinin emirleri dışına çıkmamayı hayatının amacı bilir. Efendisi ne derse onu yapmayı hayatının biricik amacı olarak görür. Efendisi boynuna tasma takar, nereye çekerse oraya gider. Efendisi köpeği kendisine iyice bağladıktan sonra tasma takmasına gerek yoktur. Artık boynunda gönüllü bağılılık ve teslimiyet anlamında manevi bir tasma vardır. Köpek artık hep efendisinin etrafında kuyruk sallar, ne emir verse de onu yapsam diye sırnaşır durur.Bozkurt ise kendisine efendi kabul etmez. Sokaklarda boynuna tasma takılıp gezdirilen, efendisine kuyruk sallayan bir bozkurt görülmemiştir. Bozkurt, engin dağların ve ovaların hür efendisidir. Uçsuz bucaksız özgür tabiat ortamında kendi efendiliği ile yaşar. Kendime bir efendi bulsam da onun emirlerini yerine getirmek için canla başla koşsam diye düşünmez.Avrupa ülkelerinde pek çok insanın sokaklarda boyunlarına tasma takılmış köpekler gezdirdikleri görülür. Ben Londra'ya Londra Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak ders vermeye ilk gittiğimde çok şaşırmış ve yadırgamıştım. Hemen hemen her İngiliz, sokakta elinde köpekle dolaşıyor. Sonra düşündüm ve anladım ki gâvur, emperyalist bir ruh taşır, başkalarını köpek gibi emrinde tutmayı sever. Başkalarının yuları, ipi elinde olsun ister. İp ….un eline geçince de ne olduğunu ve olacağını uzun zamanlardır yaşayarak görüyoruz zaten. Gâvur, efendilik, sahiplik duygusunu tatmin etmek için elinde köpek gezdirir. Bu gâvurun ruh hâlinin dışa yansımasıdır. Kendi dışındaki milletleri de emrinde gezen köpekler sürüsü olarak görür ve görmek ister. Gâvurun köpek sevgisinin altında dünyaya hâkim olma, diğer milletleri köpek gibi köle olarak, emir eri olarak kullanma ve sömürme niyeti gizlidir.Türk milleti, asıl fıtratını koruduğu müddetçe gerçekte bozkurt tabiatında soylu bir millettir. Ama bir kısım Türklerin fıtratı bozulup asil Türk kimliği ve ruhu yok olunca köleleşmeye başlar. Kendisine Rustan, Çinliden, Yunanlıdan, İngilizden, Fransızdan, Amerikalıdan, İsrailliden, şundan bundan efendi aramaya başlar. Çünkü kendisi efendi olmayı unutmuştur. Çünkü efendilik bilinci yok edilmiştir. Avrupa Birliği veya Amerika veya Rusya fark etmez genişletilebilir. Bunlar emirler verse de ben de zevkle o emirleri yerine getirmeye çalışsam ve aferin alsam diye dolanır durur.Bozkurt asaletinden mankurt sefaletine düşen Türk, artık kendine güvenmez olur. Özgürce yaşamaktan, kendi idaresini kendi bağımsız iradesiyle yürütmekten, kendi ekonomik kaynaklarını, toprağını, madenlerini kendisi işletip kendisi faydalanmasından rahatsız olur. Hep bir efendi arayışına girer.En büyük siyaseti, efendisinin emirlerini harfiyyen yerine getirmek olarak algılar. Devlet yönetmeyi, Amerikalı ve Avrupalı efendilerinin planlarını, projelerini gerçekleştirme ve uygulama memuru olarak icra etmekle eşdeğerde görür. Bağımsız millî politika üretmeyi aklının ucundan bile geçirmez. Türk milletinin bağımsızlıkçı yönetim arzularına değil de gâvurun isteklerine cevap vermeyi tek gaye bilir.Köpek, kendi rızkını kendisi çalışarak, gayret ederek, ter dökerek arama derdinde değildir. Köpek, efendisinin eline bakar. Efendisi kemik atarsa onunla yetinir. Bozkurt ise kendi rızkını kendisi arar bulur. El eline bakmaz. Dilenmez, bir parça kemik için yaltaklanmaz, gönüllü köle olarak çalışmaz. Bozkurt, Allah'ın geniş arzında, yeryüzünde rızkını çalışarak, gezip dolaşarak arar bulur.Bozkurt asaletinde Türk milleti, yüzyıllar boyunca rızkını kendisi çalışıp kazanmış, gâvur eline bakmamıştır. Ancak özellikle Tanzimat'tan bu yana II. Abdülhamid ve Atatürk dönemlerini dışta bırakırsak, mankurt sefaletine düşmüş bir takım adamların elinde rızkını gâvurdan bekler olmuştur. Bu büyük bir zillettir. II. Abdülhamit ve Atatürk dışında bazı Türk yöneticileri, mankurt sefaleti yerine bozkurt asaletinde bir duruş sergilemişlerse de bunlar, fazla etkili olamamışlardır.*Köpekler okşanmaktan hoşlanırlar. Efendileri tarafından beğenilmeyi, sevilmeyi, aferin denilmesini kendileri için övünç kaynağı sayarlar. Bozkurtlar ise kimsenin gelip kendilerini okşamalarına izin vermezler, kimseye kuyruk sallamazlar, kimseye bağlı olmazlar, kimseden aferin beklentisi içinde değillerdir. Emir almaz, başkasının emirlerine, buyruklarına, talimatlarına göre hareket etmezler. Hiçbir emperyalist şeytan avcı, git şu masum avı bul getir diyemez, çünkü bozkurt, böyle bir köpekliğe yanaşmaz.Bozkurt, ne yapacağına kendisi karar verir ve kendi başına yapar. Bu bakımdan bağımsız ve özgürdür. Şerefini ve asaletini kimseye satmaz. Emperyalist Amerika ve şeytan Avrupa, avcı köpeği olarak kullanmak istediği bir takım mankurtlara, "git oğlum şu masum Afganistan'ı, Libya'yı, Suriye'yi, orayı burayı avla getir, önüme pençelerimin arasına koy, sonra git sen kumda oyna" diyebilir. Böyle bir durumda Türk, bozkurt asaletinden sıyrılıp mankurt sefaletine düşmemelidir. "Ben senin avcı köpeğin değil, ne yapıp yapmayacağına kendisi karar verebilecek kadar bağımsız bir iradeye sahip, asil bir bozkurtum" demelidir.*Bozkurt yuvasından, yurdundan ayrılmaz, vatanına bağlıdır, yurdunu yabancılara, düşmanlara teslim etmez, yurt, vatan bilinci vardır. Bozkurt, bir kafese, odaya, kapalı, sınırlı bir mekâna hapsedilemez. Özgürdür. Kendi mekânını, vatanını, yurdunu kendisi seçer. İstediği yerde dolaşır, istediği yeri yurt edinir. Avlanarak kapalı bir mekâna hapsedilip esir edilirse de bu esaretten kurtuluncaya kadar mücadele eder.Köpeğin ise kendisine ait bir yurdu yoktur. Sahibi, efendisi nereye götürürse, kendisine hangi kümesi ya da kulübeciği münasip görürse oraya tıkılmayı yadırgamaz. Efendisinin geniş çiftliği içinde, kıyıda köşede, kapı önünde küçücük bir kulübecik, köpek için yeter de artar bile. O küçücük kulübeciğinde efendisinin çiftliğini beklemek, en büyük işi olur. Hayatta var oluşunu bekçilikle gerçekleştirmeye çalışır. Türk, bozkurt asaletinden sıyrılıp mankurt sefaletine düşerse, önceden kendisinin olan geniş ve özgür çiftliğini, vatanını kendi eliyle gâvur efendisine teslim eder. Efendisi de ona kendi vatanında küçücük bir barınak verir ve ondan sonra oranın bekçisi ve hizmetçisi olarak kullanır. Türk, bu duruma düşmemelidir.*Sirklere bakın, hiçbirinde bozkurt göremezsiniz. Maymundan file, kediden arslana kadar pek çok hayvan eğitilir, yönlendirilir, emirle hareket eder, güdülür, gülünç hâle sokularak maskara edilir ve insanları eğlendirmek için kullanılır. Ama hiçbir sirkte bozkurt yoktur. Çünkü bozkurdu hiçbir insan, sirk maymunu hâline dönüştüremez. Kimse onu talimatlarla yönlendiremez. Kimse onu eğlencelik zavallı bir yaratık hâline dönüştüremez. Kimse onu efendisi çok para kazansın diye yeteneklerini, gücünü, doğuştan getirdiği zenginliklerini, güzelliklerini, imkân ve şartlarını sömüremez.Türk, bozkurt asaletinden sıyrılıp da mankurt sefaletine düşüp, gâvurun sirk maymunu hâline gelmemelidir. *Bozkurt, hımbıl, sünepe, hantal bir hayvan değildir. Çabuk büyür, çeviktir, uyanıktır, dakiktir, tedbirlidir, ataktır. Bozkurt asaletinde olan Türk, gâvurun şeytanca oyunları, alavere dalavereleri, propagandaları, kokuşmuş kültürel unsurları, yaşama ve eğlence biçimleri ile, uyuşturucusu, sineması, romanı, müziği, interneti, bilmem neyiyle hantallaştırılıp mankurt bir sünepeye dönüşmemelidir.*Bozkurt, kendisini ayartmak isteyen yabancı seslere, tatlı dillere, yumuşak ipeklere, yaltaklanmalara, yalancı sözlere, seslere kanmaz, aldanmaz. O sadece kendi cinsinden, milletinden olan başka bozkurtların sesine gelir. Sadece kendisi gibi bir bozkurt ulursa ona cevap verir, onun yanına gider, onunla birlik olur. Çakal ulumasına, köpek havlamasına, kedi miyavlamasına, maymun vıyıklamasına, eşek anırmasına gitmez, yüz vermez; o seslere aldanıp avlanmaz, onlara kanıp esarete düşmez. Bozkurt asaleti böyle bir şeydir. Sadece kendi cinsinden, milletinden olana güvenir.Bozkurt asaletinde olan Türk de Çinlinin yumuşak sözüne, Rus'un aldatıcı sesine, Amerikalının şeytanca vaadlerine, Avrupalının sinsice aldatıcı sözlerine kanmaz. Bu türlü yabancı emperyalist sözlerle, seslerle avlanıp kandırılamaz ve esir edilemez. Bozkurt asaletinde olan Türk, sadece kendi milletine güvenir, kendi cinsinden, kendi dininden olan insanlara inanır, onlarla iş tutar. Ancak bozkurt asaletini kaybedip mankurtlaşan Türk, emperyalistlerin ayartıcı seslerine, vaadlerine kanarak avlanır, avlanıyor.*Bozkurtlar, önde giden liderlerinin ayak izlerine basarak ilerler. Disiplinlidirler. Liderlerine bağlıdırlar, liderlerinin etrafında onları korumak için tedbir alırlar. Liderlerini ölümüne korurlar, kendilerine başka lider aramazlar. Kişisel menfaat yerine grup menfaatini öne alırlar.Köpekler ise disiplinsiz ve rastgele yürürler. Kendi başlarına hareket ederler. Liderlerine, atalarına sadakat diye bir şeyleri yoktur. Kim kendilerine daha çok kemik atarsa onun peşinden giderler yani liderlerini kolayca satarlar. Tamamen kişisel menfaatlerini düşünürler.Bozkurt tıynetinde Türk, atalarına, liderlerine, önderlerine sadıktır. Onun ayak izine basarak yürür yani fikirlerine, hedeflerine bağlıdır. Türk milleti birliği ve bütünlüğü içinde disiplinli ve teşkilatlı olarak yaşamanın mutlak zaruri olduğuna inanır. Kişisel menfaat yerine millî menfaati esas alır. Kendisine kişisel menfaat vaad edenlere hemen kanıp onları lider edinmez.*Köpek, leş etini, başka hayvanların avladığı etleri ya da insanların kendisine hizmet etsin diye verdiği etleri yer. Kendi başına avlanma becerisi pek yoktur. Bozkurt ise leş eti yemez. Kendi avını kendisi avlar, başka hayvanların avladığı av etini yemez. Bozkurt ihtiyacından fazlasını avlamaz.Bozkurt asaletinde olan Türk de başkalarının artığı olan, pis, leş etlerle, yabancıların önüne attığı kokuşmuş menfaatlerle beslenmeyi kendisine züll sayar. Bozkurt Türk, kendi rızkını kendisi çıkarır, gâvurun eline, ağzına bakmaz. Amerika ya da Avrupa Birliği vermezse aç kalırım korkusu taşımaz. Rızkını gâvurdan değil, Allah'tan bekler.Türk, ya bozkurt asaletinde şerefli bir yolculuğa devam edecek ya da kangal köpeği mankurtluğu sefaletiyle sürüm sürüm sürünecektir. Türk, Amerika'nın, Avrupa'nın ya da bir başka emperyalistin kangal köpeği olarak mı kalacak, yoksa kendi hür vatanında, kendi bağımsız devletinde, kendi mavi semalarında yelesini dalgalandıran özgür bozkurt mu olacaktır? Türk bir tercih durumundadır. Türk, titreyip kendine dönerek, millî ve İslamî kimliğini hatırlayarak, Allah'ın fıtratına tevdi ettiği asaleti yeniden kuşanarak gâvurun boynuna taktığı bütün zillet tasmalarını söküp atarak, yeniden dünyanın efendisi olmak zorundadır. Yoksa yok. *Köpek, su içerken diliyle şap şap diye gürültü çıkarır. Yani edep erkân bilmez. Bozkurt ise suyu efendice, usulünce sessizce emerek içer. Su içişi bile asildir. Köpek tıynetinde yalaka, medeniyetsiz, görgüsüz tipler yemeyi içmeyi, oturup kalkmayı bilmezler. Ama bozkurt asaletinde Türk, soylu, zarif, edepli bir duruş sergiler. *Köpek korktuğunda telaşla havlar, ne yapacağını bilemez, sarsak sarsak hareket eder. Bozkurt ise korkmaz, korksa bile korktuğunu belli etmez. Şahsiyetini, onurunu koruyarak asaletlice durur. Köpek tıynetinde insanları korkutmak kolaydır. Çabuk korkarlar. Korkunca da şahsiyetleri filan kalmaz. Acayip sesler çıkarırlar, telaşlıca, acemice hareket etmeye başlarlar. Bu durumda her türlü zilleti kabul etmeye hazırdırlar. *Köpek darbeyi yer yemez mızıl mızıl inlemeye başlar, zırıl zırıl ağlar. Süklüm püklüm olur. Bozkurt ise her türlü darbe karşısında soğukkanlılığını korur. Kendini bırakıvermez, acısını, hüznünü, kederini belli etmez. Asaletinden taviz vermez. 
 
Prof. Dr. Nurullah Çetin / diğer yazıları
- Dayatılan kapitalist stil / 26.12.2015
- "Karıştır barıştır"a karşı "birleştir savuştur" / 30.11.2015
- Öğretmenler Günü'nü kutlamak / 26.11.2015
- İşin sırrı dengede / 20.11.2015
- IŞİD terörist peki Fransa nedir? / 18.11.2015
- Anaları ağlamasın diye Fransa'ya çözüm süreci desteği / 17.11.2015
- Bir 10 Kasım yazısı / 12.11.2015
- Ölmek ve köle olmak dışında üçüncü bir seçenek / 11.11.2015
- Türk sosyalistlerini marabalıktan kurtulmaya davet / 09.11.2015
- Yandakların istilası / 05.11.2015
- "Her şeyi kendimizden bekleriz" / 03.11.2015
- Sahih münevver Hasan Demir mekan değiştirdi / 02.11.2015
- Haçlı siyonist Batı'nın IŞİD tezgahı / 20.10.2015
- Yaylaların kır çiçekleri Yörükler / 19.10.2015
- Parçaya değil, bütüne bakalım / 17.10.2015
- Türk ve İslam dünyasının maruz kaldığı büyük tehlike / 30.09.2015
- Haçlı Siyonist çevrelerin postmodern saldırısı / 29.09.2015
- Bir kedi yazısı / 21.09.2015
- AKP'nin Türklükle imtihanı / 20.09.2015
- Mehmet Akif atamızdan bugüne bir uyarı / 19.09.2015
- PKK, bir emperyalist haçlı projesidir / 13.09.2015
- Kısa bir dokuz eylül hik / 12.09.2015
- Analar ağlamasın! / 10.09.2015
- Atatürk düşmanlığının arka planı / 08.09.2015
- Vatanseverlik şöyle bir şey / 07.09.2015
- Kafes, maymunlar, muzlar ve tazyikli su / 31.08.2015
- 'Su çukurunu gizler, dağlar ele verir doruğunu' / 29.08.2015
- Türk milletinin temeli olan aile kurumu çatırdıyor / 20.08.2015
- Can, mal ve namus emniyetimiz / 12.08.2015
- AKP, dış politikada milleti BOP Ergenekon zindanına attı / 07.08.2015
- PKK ve IŞİD terörizmini doğru anlamak / 01.08.2015
- Lozan hizmetti şimdi hezimete dönüştürdüler / 27.07.2015
- İstiklalci Türklerin Erzurum Kongresi'ni hatırlama zamanıdır / 25.07.2015
- Teröristleri melekleştirme mankurtluğu / 24.07.2015
- Dünyadan en güncel haberler / 21.07.2015
- Teslimiyetçi zilletin bir uygulaması / 14.07.2015
- Neme lazım dendiği zaman / 12.07.2015
- Doğu Türkistan meselesini doğru okumak / 09.07.2015
- "Bir Paşa ölmekle kıyamet mi kopar?" / 03.07.2015
- Babil Kulesi yıkılmalıdır / 30.06.2015
- Elmalılı Hamdi Yazırdan milliyetçilik dersi / 26.06.2015
- Milletvekillerinin, yeminlerine sadakati, onların şerefidir / 24.06.2015
- Suriyede Türkmen soykırımı bir projedir / 20.06.2015
- Türk'ün bayrağının esareti ya da istiklali / 19.06.2015
- Haçlı siyonist emperyalizmine bağımlılık zillettir / 03.06.2015
- Türkçeyi yok etmeye dönük Osmanlıcılık politikası / 01.05.2015
- Türkün feraset ve basiret bilgeliğinden damıtılanlar / 30.04.2015
- Osmanlıcılık, Türklüğü inkar üzerine kuruludur / 29.04.2015
- Yeni Osmanlıcılık, Türklükten vazgeçmektir / 28.04.2015
- İslamı ihmal ederek yok etmek / 26.04.2015
- Türkiye'yi Türksüzleştirme projesi / 25.04.2015
- Yeni Osmanlıcılığın bir boyutu: Dinlerarası Diyalog / 22.04.2015
- Osmanlıcı derneklerin mahiyeti / 21.04.2015
- Yeni Osmanlıcılık fikrinin temelinde mill / 20.04.2015
- Bugünkü Osmanlıcı kurumlar, Türklüğü silme projesidir / 19.04.2015
- Türklüğü silmeye dönük Osmanlıcılık projesi / 18.04.2015
- Ey Türk! Avlanan mı, avlayan mı olacaksın? / 17.04.2015
- Osmanlıcılık fikrinin havada kalan kurmaca bir fikir oluşu / 16.04.2015
- Türkçeyi silerek Osmanlıcılık yapmak / 15.04.2015
- Türk'ü mankurtlaştırarak kimliğine yabancılaştırmak / 14.04.2015
- İslamcı siyasi örgütler, genellikle Batı desteklidir / 13.04.2015
- Yeni Osmanlıcılık, etnik terörizme zemin hazırlar / 12.04.2015
- Yeni Osmanlıcılık, etnik terörizme zemin hazırlar / 11.04.2015
- İkinci Meşrutiyet'le gelen Osmanlıcılık, bir sabun köpüğü idi / 10.04.2015
- Ömer Seyfettin'in Osmanlıcılık değerlendirmelerinin günümüze yansıması / 09.04.2015
- Türk'ün güvenlik gailesi / 04.04.2015
- Planın yoksa planlanırsın / 30.03.2015
- Ağzına lokum tıkıştırılmış millet / 25.03.2015
- Türk gençlerinin Çeçe köylü Kara Murat olma vaktidir / 24.03.2015
- Yok edilemeyecek olan Çanakkale ruhu / 18.03.2015
- İstiklalin şairine istikbalimize dair bir şikayet / 12.03.2015
- Hercayi ve enayinin konuşmalarına kulak misafiri olmak / 10.03.2015
- Stratejik Derinlik, geri çekilerek çukurda boğulmaktır / 24.02.2015
- Reisin evdeşi ile dahili bedhahlara tokat aşkettiğinin resmidir / 18.02.2015
- Du bakali nolcek? Elinin körü olcek / 15.02.2015
- 'Du bakali nolcek' mankurtluğu / 14.02.2015
- İki sahih öncü: Peygamber ve kahraman / 08.02.2015
- Kaybolan kaynağımız: İman şevki / 07.02.2015
- İngiliz Mr. Ryan'ın raporunu bugüne uyarlamak / 02.02.2015
- İlmin izzetinin zevali, devletin zevalidir / 28.01.2015
- Bekleyen derebeyi değil, bekleten bey / 27.01.2015
- Vatan çocuğunun demokrasi kılıcıyla ikiye bölünmesi / 26.01.2015
- Parayla gazeteci satın almak / 25.01.2015
- Göze, öz söz yeter / 23.01.2015
- Doğru bilinen yanlışları tashih / 22.01.2015
- Yerli oryantalist roman yazıcısını anlamak / 21.01.2015
- Emperyalizmin dinlerarası diyalog tezg / 20.01.2015
- İki Mustafamızı çatıştırma tezgahın / 18.01.2015
- Muharrem Bayraktar'ın 'Hasret'inden damıtılanlar / 16.01.2015
- Türkün feraset ve basiret bilgeliğinden damıtılanlar / 13.01.2015
- İkiyüzlü haçlının terörle imtihanı / 12.01.2015
- Türkler hiç bilmezler uzaktan / 04.01.2015
- İş, Türk'ü coşturmamakta ve başsız bırakmakta / 02.01.2015
- Türk atasözleri Türk felsefesidir / 01.01.2015
- Müslüman mahallesinde salyangoz satmak ya da yılbaşı / 31.12.2014
- Türkçe ile felsefe yapılamaz mı? / 27.12.2014
- Veda Hutbesini ayaklar altına aldınız-2 / 21.12.2014
- Veda Hutbesi'ni ayaklar altına aldınız-1 / 20.12.2014
- Köle ruhunun zilleti / 18.12.2014
- Muhtaç olduğumuz / 16.12.2014
- İhanet ya da gafletin izahı / 02.12.2014
- Libya'da Türk varlığı / 18.11.2014
- Mankurtlukla imtihanımız / 13.11.2014
- Hakkaniyetli hukuk siyaseti / 12.11.2014
- Milli aile siyaseti / 11.11.2014
- 10 Kasım ya da ölürse ten ölür, canlar ölesi değil / 10.11.2014
- Milli spor ve turizm siyaseti / 09.11.2014
- Milli kent ve çevre siyaseti / 06.11.2014
- Milli sağlık siyaseti / 04.11.2014
- Gerçek İslam ve Laiklik / 02.11.2014
- Milli üretim ve emek siyaseti / 01.11.2014
- Milli tarım siyaseti kaçınılmaz bir zaruret / 31.10.2014
- Emniyetimiz için milli güvenlik siyaseti / 29.10.2014
- Tek millet / 28.10.2014
- Milli enerji siyaseti kaçınılmazdır / 27.10.2014
- Dış siyasette milli tavır / 25.10.2014
- Evimizin bekçisi: Mehmetçik / 23.10.2014
- Millet olarak devam zeminimiz: Milli kültür siyaseti / 22.10.2014
- Kimlik zırhımız: Türk-İslam Kültürü / 21.10.2014
- Geleceğimizi inşa zemini: Mill / 20.10.2014
- İmzamız Ay Yıldız / 19.10.2014
- İstiklalci Türk siyasi iradesinin idareye hakim olması zarureti / 18.10.2014
- Yeniden Milli Mücadele / 16.10.2014
- Dil temelli Türk istiklali / 15.10.2014
- Hayatın manasını aşkla yeniden idrak / 14.10.2014
- Eskimez Türkiye-Yeni Türkiye farkı-2 / 13.10.2014
- Eskimez Türkiye-Yeni Türkiye farkı-1 / 12.10.2014
- Biz evde dizi izliyorduk / 11.10.2014
- Ferdi ve milli varoluşu duayla temellendirme / 10.10.2014
- Edebiyat ve tarih derslerini yasaklamak / 09.10.2014
- Sivas Kongresi'nin ışığında günümüzü okumak / 19.09.2014
- Sivas Kongresi'nin ışığında günümüzü okumak / 19.09.2014
- Bir test: Irkçı mısın? Liberal ve demokrat mısın? / 12.09.2014
- Bir emperyalist algı: Kaplumbağalaştırılan Müslümanlar / 09.09.2014
- Yeni Türkiye mi, yenilen Türkiye mi? / 08.09.2014
- Modernizm Cehennemi / 07.09.2014
- Yatak odasını paylaştığından şikayet etmek / 06.09.2014
- Haçlı Siyon üretimi, kadın düşmanı IŞİD dini / 28.08.2014
- Osmanlı Türkçesi dersi meselesi / 26.08.2014
- Osmanlı Türkçesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni girer / 25.08.2014
- Amerikan baharını başlatıyoruz / 21.08.2014
- Haçlı Siyon Koalisyonuna karşı Türk İslam ittifakı / 18.08.2014
- Önce tehdit üret, sonra kurtarıcı ol! / 16.08.2014
- Aydınına sahip çıkmayan millet / 15.08.2014
- Değerler sorgulamasıyla yeniden doğmak / 14.08.2014
- Eşkıyaya af çıkarmanın tarihsel kökeni / 12.08.2014
- Korkmak meselesi / 04.08.2014
- Asıl olan, tam merkezinden konuşmak / 03.08.2014
- Sözde değil, özde Filistinci: Atatürk / 01.08.2014
- Türk bayrağı, dünya Türklüğünün bayrağıdır / 31.07.2014
- Türkmeneli Türklüğü sahipsiz / 27.07.2014
- Türkmeneli'ne Kıbrıs çözümü / 26.07.2014
- Bir Filistin yazısı / 25.07.2014
- Filistin ve Türkmeneli'ye saldıran aynı merkezdir / 23.07.2014
- Türkmenlerin müttefiki daha güvenilir ve sağlam / 19.07.2014
- Çözümle aldatarak çözülme aşamasına getirmek / 17.07.2014
- Türk bayrağını dalgalandırmak ve indirmek / 14.07.2014
- Haray haray men Türkem! / 13.07.2014
- Cevherini kaybetmiş bir millet / 12.07.2014
- Acemi semercilere mahkum eşek değiliz / 09.07.2014
- Kuyudan kurtarıp kurutma kumpasına isyan / 05.07.2014
- Tehdit eden değil, teşvik eden bir din / 04.07.2014
- Türk düşmanı Barzanici cephe işbaşında / 02.07.2014
- Ramazan'ı idrak etmek ya da profesyonel sahtekarlık / 30.06.2014
- Tarih düşmanlığı ile Kur'an'ı yok etmek isteyen IŞİD / 27.06.2014
- 'IŞİD kovala, Barzani tut' oyunu / 22.06.2014
- Sokak ortasında adam boğazlamak / 21.06.2014
- Türk iradesiyle yeniden nizamı alem / 18.06.2014
- IŞİD ve PKK, Amerika'nın iki taşeron örgütüdür / 16.06.2014
- IŞİDle hişt! hişt! diye korkutulan bir millet / 15.06.2014
- Halide Edib'in Amerikan mandacılığı-III / 12.06.2014
- Halide Edib'in Amerikan mandacılığı-II / 11.06.2014
- Halide Edib'in Amerikan mandacılığı-I / 10.06.2014
- Bizde Amerikan mandacılığı nasıl başladı? / 09.06.2014
- Türkiye'nin Amerikan mandasına alınma çalışmaları / 08.06.2014
- Atatürk Amerikan mandacısı mı? / 07.06.2014
- Amerikan Mandacılığı zilletine isyan / 06.06.2014
- Türk yağıdan üzr istemez / 26.04.2014
- Türk cumhurunun başı kim olsun? / 25.04.2014
- Para ve makam tahakkümüne karşı istiklal / 21.04.2014
- Atatürk 'Bey' idi 'derebeyi' değildi / 19.04.2014
- 'Türk' kelimesinin 'güçlü-kuvvetli' anlamı / 18.04.2014
- 'Türk' kelimesinin 'kanun ve nizam sahibi' anlamı / 17.04.2014
- "Türk" kelimesinin "Töreli" anlamı / 16.04.2014
- Türk Beylerinin "Türk" Adını Bırakması / 15.04.2014
- Bey ve milleti karşılıklı çekiştirtmek / 14.04.2014
- Küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürmek / 13.04.2014
- Türk milletine hilekarlık, sahtekarlık yapmak ve aldatmak / 12.04.2014
- Türk'ün feraset ve basiret bilgeliğinden damıtılanlar / 05.04.2014
- Yerel seçimlerle karartılan ekran ve gizlenen gündem / 03.04.2014
- Makam dairesini süsleme hevesi / 01.04.2014
- Pulları soyulan halka teselli vermek / 29.03.2014
- Düvende dönen öküzün ağzı bağlanmaz mı? / 27.03.2014
- Akif'e göre Müslümanların kültür ve eğitim sorunları / 18.03.2014
- Akif'e göre Müslümanların askeri sorunları / 17.03.2014
- Müslüman siyasetçilerin Batı'ya gönüllü kölelikleri / 16.03.2014
- BOP'un hedefi İslam dünyasının istiklalini yok etmektir / 15.03.2014
- Akif'e göre Müslümanların siyasi sorunları / 14.03.2014
- Akif'e göre sanayide bağımsız milli politika uygulama gereği / 13.03.2014
- Bir milli irade kaynağı olarak İstiklal Marşımız / 12.03.2014
- Büyük Orta Doğu Projesi'nin merkezinde Türkiye vardır / 11.03.2014
- Akif'te İslam dünyasının ana sorunlarına yaklaşım: Ekonomi / 10.03.2014
- Akif'in Büyük Ortadoğu Projesi uyarısı / 09.03.2014
- Akif'in Büyük Orta Doğu Projesi karşısındaki tavrı / 08.03.2014
- Büyük Ortadoğu Projesi'ni yeniden sorgulamak / 07.03.2014
- Yargı, önce kendini yargılamaktır / 05.03.2014
- Yürütme kurumu, neyi yürütüyor? / 04.03.2014
- İşe Yasama kurumunu sorgulamayla başlamak / 03.03.2014
- Kurtuluş ve kuruluş zeminini yeniden inşa etmek / 01.03.2014
- Demokratikleşerek parçalanıp yok olup gitmek / 25.02.2014
- Doğruluş zeminimiz: 'Helali bir millet, istiklali bir devlet' / 24.02.2014
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre başbakanın usulsüz servet edinmesi / 20.02.2014
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre devlet adamının millet parasına el uzatmaması / 19.02.2014
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre devlet adamının intikam duygusu / 18.02.2014
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre devlet adamının tavrı ve üslubu / 17.02.2014
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre iç güvenlik hassasiyeti / 16.02.2014
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre adaletli devlet yönetimi / 15.02.2014
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre ideal devlet adamı / 14.02.2014
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre devlet adamının hırsızları koruması / 13.02.2014
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre rüşvetçilik, yolsuzluk-2 / 12.02.2014
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre rüşvetçilik, yolsuzluk-1 / 11.02.2014
- Ziya Paşa'ya göre hırsızlık, yolsuzluk, hak, hukuk, adalet-VI / 06.02.2014
- Ziya Paşa'ya göre hırsızlık, yolsuzluk, hak, hukuk, adalet-V / 05.02.2014
- Ziya Paşa'ya göre hırsızlık, yolsuzluk, hak, hukuk, adalet-IV / 04.02.2014
- Ziya Paşa'ya göre hırsızlık, yolsuzluk, hak, hukuk, adaletIII / 03.02.2014
- Ziya Paşa'ya göre hırsızlık, yolsuzluk, hak, hukuk, adalet-II / 02.02.2014
- Ziya Paşa'ya göre hırsızlık, yolsuzluk, hak, hukuk, adalet-I / 02.02.2014
- Türk'ün leş kargaları ile Türk kartalları arasında tercih sınavı / 29.01.2014
- Emperyalist Batı'ya ram olarak köleleşmek / 27.01.2014
- Kenelerin dübürüne kızgın iğne batırmak / 26.01.2014
- Jöntürklerin torunlarının yeni anayasa tezg / 20.01.2014
- Ahmet Yesevi'de insani ve İslami bir değer: Estetik / 19.01.2014
- Ahmet Yesevi'de Türk-İslam devlet felsefesi-II / 18.01.2014
- Ahmet Yesevi'de Türk-İslam Devlet Felsefesi-I / 17.01.2014
- Ahmet Yesevi'de kimlik çerçevesi olarak ahlak / 16.01.2014
- Ahmet Yesevi'de bilgi felsefesi / 15.01.2014
- Ahmet Yesevi'de nefis terbiyesiyle arınma / 14.01.2014
- Ahmet Yesevi'de aşka dayalı arınma / 12.01.2014
- Ahmet Yesevi'de ağlayarak ve tevbe ederek arınma / 11.01.2014
- Ahmet Yesevi'ye göre iktidar, para ve şehvet / 10.01.2014
- Ahmet Yesevi'de kibirlenmeyi terk ederek arınma / 08.01.2014
- Yesevi ile arınma / 07.01.2014
- Ahmet Yesev / 06.01.2014
- Amerikancı ve kavmiyetçi siyasete karşı Türk iradesi / 04.01.2014
- Mal toplayan ve onu durmadan sayanların vay haline! / 02.01.2014
- Gönüllü kölelerin arena dövüşleri / 01.01.2014
- Teali-i İslam Cemiyeti'nin torunlarını kurtaracağız / 29.12.2013
- Töre konuşunca Han susar / 26.12.2013
- İstiklalci Türk ruhunu yeniden kuşanmak / 24.12.2013
- Maklube aşı / 23.12.2013
- "Türk diye bir ırk yoktur" / 08.12.2013
- Türk Edebiyatında Anadolu teması / 01.12.2013
- Anadolu'da medeniyet kavgası ya da kültürel kimlik / 30.11.2013
- Kimliksizlerin Anadoluda kültürel köken arayışları / 28.11.2013
- Hümanist, Batıcı Anadolu Hareketi ve Mavi Anadoluculuk / 26.11.2013
- Yerli, milli ve İslami olan Anadolucular / 25.11.2013
- Bazı Türk aydınları Anadoluculuk tasavvurları / 24.11.2013
- Anadolu kavramına farklı yaklaşım biçimleri / 22.11.2013
- Anadolu kavramını yeniden sorgulamak / 21.11.2013
- Türk sorunu! / 15.11.2013
- Kadim kültüre ve asil şahsiyete dönüş / 06.11.2013
- İstiklalci ve teslimiyetçinin sahiplik davası / 30.10.2013
- Amerika'ya karşı istiklalci ruh beyanı / 27.10.2013
- Biz kimiz? / 23.10.2013
- Kur'an-ı Kerim nefret suçu mu işliyor - II / 11.10.2013
- Kur'an-ı Kerim nefret suçu mu işliyor - I / 10.10.2013
- Andımız ayet mi?-IV / 05.10.2013
- Andımız ayet mi?III / 04.10.2013
- Andımız ayet mi?-II / 03.10.2013
- Andımız ayet mi?I / 02.10.2013
- Türk Milletini dizilerle sıraya dizerek dize getirmekII / 30.09.2013
- İrade zaafıyla kalakalmanın zilleti / 22.09.2013
- Türkİslam medeniyetinin oluşum ve yaşama zemini: Mek / 18.09.2013
- Türk-İslam medeniyetinin bir yapı taşı: Davranış ahengi / 15.09.2013
- Türk-İslam medeniyetinin temeli: Dil estetiği / 11.09.2013
- Müslüman'ın yitik değeri: Estetik / 08.09.2013
- Deyişlerimizi özleştirmek / 04.09.2013
- Müslüman ahalinin amalaştırılıp havuza itilmesi / 01.09.2013
- Rabia Kadir, Rabiatü'l-Adeviyye'nin kardeşidir / 28.08.2013
- Zombileşen halka tuzlu fıstık vermek / 25.08.2013
- Johnun çiftliklerinde kuzuların sessizliği-2 / 22.08.2013
- Johnun çiftliklerinde kuzuların sessizliği-1 / 21.08.2013
- Pire sefaletine karşı Bozkurt asaleti / 18.08.2013
- Pire Tiyatrosu / 14.08.2013
- 'Müslüman ülkeyiz, bizden mucit çıkmaz' / 11.08.2013
- Milli ırzı kırıkların, kırık iskemleye talip olma zilleti / 07.08.2013
- Sahih geleneğin sahte modernizme isyanı / 04.08.2013
- Atatürk'ten intikam almanın dayanılmaz hafifliği / 31.07.2013
- "Gafleti uzun olanın devleti yok olur" / 28.07.2013
- Emperyalizme karşı milli istiklal / 24.07.2013
- Kültür emperyalizminin bayrağını sırtlamak / 21.07.2013
- Yılanlı sütü fark etmek / 17.07.2013
- Amerika'ya demokrasi götürmemiz lazım / 14.07.2013
- Gavur mezarlığında deliren millet! Evine dön ve diril! / 10.07.2013
- Bilgeliğimizi damıtmak / 07.07.2013
- Amerikan Büyükelçisinin elini öpmek / 03.07.2013
- Balıkların oltayı fark etmesiyle başlayacak her şey / 30.06.2013
- Deli velinin irşadıyla halimizi idrak cehdi / 26.06.2013
- Hayatı özetleyerek anlatmak / 23.06.2013
- Halimizin ikrarı / 19.06.2013
- Ademle, adam olmak arasında bir tercih / 16.06.2013
- "Barış Gönüllüleri"nden Gönüllü Kölelere / 02.06.2013
- Türk'ün milli dokusuyla oynamak / 29.05.2013
- İnsanın tanrılaştırılarak alçaltılması / 26.05.2013
- Modernizmle yüzleşmek / 22.05.2013
- Türkün istiklalci ruhunu diri tutması / 19.05.2013
- Türkün milliyet bilinci çok lazım / 15.05.2013
- Türke Türk düşmanlığı propagandası / 12.05.2013
- Ey Türk! Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i... / 08.05.2013
- Türkün istiklalci iradesini beyan zamanı / 05.05.2013
- şık Veyselde milliyet şuuru 2 / 02.05.2013
- şık Veyselde milliyet şuuru -1 / 01.05.2013
- İslam medeniyeti, insan medeniyeti demektir2 / 29.04.2013
- İslam medeniyeti, insan medeniyeti-1 / 28.04.2013
- 23 Nisan 1920 bilinci / 24.04.2013
- Türklük düşmanı İslamcıların şapa oturduğu beyanındadır / 21.04.2013
- Hayatı özdeyişlerle damıtmak / 17.04.2013
- Türklük, milli bir kimliktir, yok edilemez / 14.04.2013
- Aklıyla zırhı arasına sıkışan kaplumbağa eti / 10.04.2013
- Nasihat heyetlerine karşı aksakallar / 07.04.2013
- Milli aydınlar irade beyan etti / 03.04.2013
- Türk doğulur da, olunur da / 31.03.2013
- Başlıya baş eğdirmek, dizliye diz çöktürmek / 27.03.2013
- Hainler, kahramanlar ve korkaklar / 24.03.2013
- Alışkanlık, iradi tercihin sonucuysa değerlidir / 20.03.2013
- Alemde Şer, Oğuzda er tükenmez / 17.03.2013
- Vatanın altındakinin üstündekine mesajı / 13.03.2013
- Oryantalist sinemayla Türke saldırı / 10.03.2013
- Kozmopolit vatan anlayışına karşı milli vatan / 06.03.2013
- Milliyetçi değilseniz, kavmiyetçisiniz demektir / 03.03.2013
- Ayağınızın altını kontrol edin / 27.02.2013
- Türk bayrağı namusumuzdur / 24.02.2013
- Gençliğe Hitabe’nin tam zamanıdır / 20.02.2013
- Eline, beline, diline sahip olmadan asla / 17.02.2013
- Kitap medeniyetinin çocukları, kitaba dönün! / 13.02.2013
- Türkmeneli Türklüğü diye bir şey / 10.02.2013
- Ulusalcılık ve milliyetçilik farkı / 06.02.2013
- ‘Türk Milleti’ni ‘vatandaş’ yapmak / 03.02.2013
- Kavmiyetçi ırkçılar, pervasızlaşıyor / 30.01.2013
- Dahili ve harici bedhah ittifakına karşı istiklalci direniş / 27.01.2013
- Anayasal düzeyde egemenliğimize ortak istemiyoruz / 23.01.2013
- Türk’ün tasfiye ediliş sürecinde iktisadi körlük / 20.01.2013
- Gavur projesinde uygulama memuru olmak / 16.01.2013
- Türk istiklal ve cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa / 13.01.2013
- Özgürleşmemizin sırrı, Milli Mücadele ruhunu yeniden kuşanmakta / 09.01.2013
- Ateşten Gömleği yeniden giymek / 06.01.2013
- Türk’ün zihniyet ve bilincinin iğdiş edilmesi / 02.01.2013
- Haçlı-Siyon işgalinin fetvacısı Belam-ı Bauralar / 30.12.2012
- ‘Beylik erkek evladı kul oldu Hanımlık kız evladı cariye’ / 26.12.2012
- Hli tarihin aynasında okumak / 23.12.2012
- Zihinlerimizin liberal işgalden kurtuluş mücadelesi / 19.12.2012
- Vecizelerle yeniden düşünmek / 16.12.2012
- “Kutlu Dağ”ını veren Türk, iflah olmaz / 12.12.2012
- Meydanlardan ekranlara kayan tarih savaşı / 09.12.2012
- Şark Meselesinde tarihin tekerrürünü görmek / 05.12.2012
- Türk’ün Türklük bilincini yok etmek / 02.12.2012
- Güzelduyusal bir hayat tasavvuru ve Mevlana / 28.11.2012
- Özdeyişlerle damıtılan bir hayat / 25.11.2012
- Tarihin tekerrürüne karşı yeniden inşası / 21.11.2012
- Müslümanın bir istikll bildirgesi: Fatiha Suresi / 18.11.2012
- Modern Belam-ı Baura’lara dikkat! / 14.11.2012
- Ekonomik emperyalizmin simgesi olarak Karun / 11.11.2012
- İslam’ın emperyalizm derdi yok mu? / 07.11.2012
- Cumhuriyete İslam adına karşı çıkmak / 04.11.2012
- Bacon’a karşı Yunus Emre / 01.11.2012
- Türk’ün ruh köküne dönüşü / 24.10.2012
- Varoluşumuzu sevgiyle gerçekleştirmek / 21.10.2012
- Yabancılarda "Türk" ve "Müslüman" algısı / 17.10.2012
- Türk'ün korku ve sevgiyle sınanması / 14.10.2012
- "Biz dansöz oynatan fesliler topluluğu değiliz" / 10.10.2012
- Ustura Kemal'in İmzası / 07.10.2012
- Son kalan sarı öküz olmamak İçin / 03.10.2012
- Emperyalist vesayetin mankurtu / 02.10.2012
- Programlanmış çaresizlik mankurtluğuna isyan / 01.10.2012
- Bir oryantalist eylem: Hz. Muhammed'e hakaret / 30.09.2012
- Bir Oryantalist eylem: Cami işgali / 26.09.2012
- Gök ekin biçilmiş gibi / 23.09.2012
- Batının ve Doğunun iki yalnız çocuğu / 19.09.2012
- Necip Fazıl'ın Amerika karşısındaki tavrı / 16.09.2012
- Bir Oryantalist proje: Mezhep çatışması / 12.09.2012
- Zihinsel emperyalizmin eğitime uzanan kolu / 10.09.2012
- Necip Fazıl'dan emperyalizm dersi / 09.09.2012
- La Fontaine'den bir mankurtluk hikayesi / 08.09.2012
- Ya kahraman ve veli ol, ya da / 06.09.2012
- Necip Fazıl'dan Türklük dersi / 05.09.2012
- Türk sorunu aynasında mankurtlaştırma / 03.09.2012
- Bir emperyalist taktik: Uluslararası müdahale / 02.09.2012
- Emperyalist projeyi çözen Türk beyi: Bilge Kağan / 29.08.2012
- Bir sentetik insan cinsi: Liberislamcı / 26.08.2012
- İki dil dayatmasına teslimiyet / 25.08.2012
- Liberal faşistin Türk'ü mankurtlaştırma oyunu / 23.08.2012
- Kepçe ile sopa kıskacına isyan / 22.08.2012
- Türkiye'nin güvenliği Türkmeneli Devleti'nden geçer / 15.08.2012
- Bozkurt Haydar Baş / 12.08.2012
- Modern İslamcılar bataklığa saplanmıştır / 08.08.2012
- Bir millet tanımı: Tam bağımsızlık -II- / 05.08.2012
- Bir millet tanımı: Tam bağımsızlık -I- / 04.08.2012
- Türk'ü avcı kekliğiyle mankurtlaştırmak / 02.08.2012
- Zihinsel emperyalizmin eğitime uzanan kolu / 31.07.2012
- Roma aygırlığına karşı İslam uygarlığı / 29.07.2012
- Yaşar Nuri'nin Deizmi bize lazım değil / 25.07.2012
- AB Müslüman Türk'ün neyine! / 24.07.2012
- Kalp istiklalimizin temel zemini: Oruç / 22.07.2012
- Atatürk düşmanlığının bir yönü / 20.07.2012
- İslamcı entelektüeller ve muhafazakr cemaatçiler / 19.07.2012
- Teslis'in dil üzerinden etnik siyaseti / 18.07.2012
- İstiklal ruhu yok edilmiş Müslümanlık / 17.07.2012
- İstiklal ruhu yok edilmiş müslümanlık / 15.07.2012
- "Biz Türk değiliz, Rum idik" / 11.07.2012
- Zihinsel emperyalizmin bukağısı / 08.07.2012
- "Türk'üm" demenin faturası / 05.07.2012
- Türkmeneli Türklüğü Atatürk'ünü bekliyor / 04.07.2012
- Türk'ün gavura esir olmama kararlılığı / 03.07.2012
- Suriye meselesine Atatürk bakışı / 01.07.2012
- "Sana benim gözümle bakmayanın…" / 27.06.2012
- Maymunlaştırılarak mankurtlaştırılmaya isyan / 26.06.2012
- Mankurtluk, düşmanına sarılma zilletidir / 25.06.2012
- Eğitim dili meselesi ve II. Abdülhamid / 24.06.2012
- Pierre Loti Türk'ü aşağılayan bir oryantalisttir / 20.06.2012
- Pierre Loti tartışması / 17.06.2012
- İslam'ın estetik hayat tasavvuru / 13.06.2012
- Türkiye'de liberal olmak / 12.06.2012
- Tarihimizle, kendimizle yüzleşmek! / 11.06.2012
- Türk devletini tasfiye projesi / 10.06.2012
- Milli yapımızın çözülüşünde bir illet: Bireycilik-II / 08.06.2012
- Milli yapımızın çözülüşünde bir illet: Bireycilik-I / 07.06.2012
- İstiklalci Türk beyi nişan almaz, nişan takar / 06.06.2012
- Türk, Bey'ini bekliyor! / 05.06.2012
- Tam teslimiyetçi sömürge aydını / 04.06.2012
- Emperyalizmin pilavlık kuşları olmamak için / 03.06.2012
- Mütercim aydın ya da Türkiyeli aydın / 31.05.2012
- İstanbul'un fethini kutlamak ya da közkamanlık / 30.05.2012
- Tam bağımsızlıkçı aydınlar / 27.05.2012
- Köy köpeğinin trajedisi / 23.05.2012
- 19 Mayıs Türk'ün milli kıyam iradesidir / 19.05.2012
- Tam teslimiyetçi aydın / 18.05.2012
- "Türkiye'ye sol lazım"mış / 16.05.2012
- Türkiye'de aydın olmak / 15.05.2012
- Mill doğruluş yeniden / 14.05.2012
- Milli doğruluğun ilk adımı / 13.05.2012
- Vatan Türk’ün harim-i ismetiydi, artık değil / 09.05.2012
- Vecize imbiğinden geçmiş hayat-II / 06.05.2012
- Liberal-İslamcı ittifakının emperyalizme ram oluşu / 02.05.2012
- Hayata vecize adesesinden bakmak / 29.04.2012
- Türkiye'yi Türksüzleştirme operasyonu / 25.04.2012
- Modern haçlı siyaset mühendisliği / 22.04.2012
- Bir etnik tezgah: Türkiyelilik / 18.04.2012
- Emperyalist proje halen yürürlükte / 15.04.2012
- "Eşek Türk"ün direnişi / 11.04.2012
- Türk’ün kimlik belgesi: Türkçe / 08.04.2012
- Haysiyetli ve şahsiyetli aydın ihtiyacı / 01.04.2012
- Erol Göka’nın göçebe Oryantalist ruhu –II– / 26.03.2012
- Erol Göka’nın göçebe Oryantalist ruhu -I- / 25.03.2012
- Mehmet Akif pozitivist değildir –II– / 19.03.2012
- Mehmet Akif pozitivist değildir -I- / 18.03.2012
- Mehmet Akif'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği / 17.03.2012
- Bir merhamet hikayecisi: Muharrem Bayraktar / 11.03.2012
- Ara Güler'i ödüllendirmek ve yerli Oryantalizm / 07.03.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

12.08.2011, 12.08.2010, 12.08.2009, 12.08.2008, 12.08.2007, 12.08.2006, 12.08.2005, 12.08.2004, 12.08.2003, 12.08.2002, 12.08.2001, 12.08.2000, 12.08.1999, 12.08.1998, 12.08.1997, 12.08.1996, 12.08.1995, 12.08.1994, 12.08.1993
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.