HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 25 HAZİRAN 2022, CUMARTESİ

Küreselleşen dünya ve misyonerlik

09.02.2014 00:00:00
Öyle görünüyor ki Hristiyan misyonerleri Anadolu başta olmak üzere İslâm alemini hâlâ önemli bir pazar ve etkileme alanı olarak görmektedirler. Nitekim Paris Katolik Enstitüsü Profesörlerinden Danielou da, bu etkilemenin başarıya ulaşması için misyoner hareketinde şu aşamalara riayet edilmesini önermiştir:  1- Misyonerliğin birinci amacı Hıristiyanlığı yaymak ve yeryüzünde Hz. İsa'ya imanı gerçekleştirmektir.  2- O ülkede tanınan aydınlarla yakın bir diyaloga girilerek onların düşüncelerine, eserlerine ve kültürlerine Hristiyanlık unsurları sokulmalıdır.  3- Gelişmiş olan batı medeniyeti ile Hıristiyanlık aynı gösterilmelidir. Öyle ki batı gelişmişse, teknik yönden ilerlemişse, bu Hıristiyanlığın bir zaferi olarak takdim edilmeye çalışılmalıdır.  4- Hıristiyanlığın yayılması için bir yere kilise yapmak, kalıcı ve isabetli bir yol değildir. Orada asıl kalıcı olan,  Hıristiyanlığın o toplumun kültürü içerisine nüfuz etmesidir. Yoksa Müslümanları vaftiz etmek için boş yere çalışıp durmayın. Başka yollar ve başka çareler deneyin. Onlara Hıristiyan âdetlerini, bayramlarını, kültürünü ve ahlâkını aşılamaya çalışmak en avantajlı yoldur.  5- Müslümanlara sevgi ile yaklaşınız. Hz. Muhammed (s.a.s.)'i yalanlamayınız. Hz. İsa'ya da Allah'ın oğludur demeyiniz. Çünkü Müslümanlar bunu kabul etmezler. Daha çok onları kendi milletiyle ve dinî değerleriyle alâkâlarını kesmeye ya da zayıflatmaya çalışınız.İngiliz sömürge Bakanlığında Ortadoğu'da ajan olarak görev yapan ve birinci vazifesi Osmanlının Ortdoğu'daki nüfuzunu kırmak olan Humpher'ın yapmakla vazifeli olduğu hususları Sömürge Bakanlığı şöyle sıralamıştır:1- Birbirine komşu bütün Müslüman kabile milletlerin arasına fitne ve ihtilaf sokmak. Mezhepler arasında ihtilaf Olduğunu vurgulamak ve birbirine düşürmek. Müslümanlar arasında ırkçılık, milliyetçilik taassubunu körüklemek.2- İslam bünyesinde tahrif edilmiş din ve mezhepler ihdas edip, icat edeceğimiz bu dinlerin her birisinin bir memleketin insanlarının heva ve hevesine uygun olması için çok ince plan yapmak.3- Zina, homoseksüellik, içki ve kumar ile Müslümanların arasına fitne ve fesat tohumları saçılacak, bunun için en uygun vesile, bu memlekette yaşayan gayr-ı müslimler olacaktır. Bu gayeyi gerçekleştirmek için onlardan muazzam bir ordu oluşturmamız lazımdır. Bu iş çalışanlara müstemlekeler nezaretinin bütçesinden bol maaş bağlamak lazımdır.4- İslam memleketlerinde fasid liderler, zalim kumandanlar türetmeye azami ehemmiyet vermek lazımdır. Onları nazırlığın oyuncağı olarak kullanıp, nazırlığın yap dediğini yapacak, yapma dediğini yapmayacak duruma getirmeliyiz. Onların vasıtasıyla Müslümanlara ve İslam memleketlerine istediklerimizi cebr ederek yaptırmalıyız. Mümkün ise Müslümanların liderleri, aslı gayr-ı müslim olanlarını seçtirmeliyiz. Bunu yapmak için bazı ajanlarımızı sureten İslam'a sokup isteklerimizi icra etmek için yüksek makamlara getirmeliyiz.5- Misyonerlerin sahasını genişletip, her sınıf ve mesleğe sokmalıyız. Bilhassa doktor, mühendis, muhasebeci vs. mesleklere sokmalıyız. İslam memleketlerinde kilise, okul, hastane, kütüphane vehayır cemiyetleri açmalıyız. Bunları İslam memleketlerinin dört bir bucağına yaymalıyız. Milyonlarca Hıristiyan kitaplarını meccanen dağıtmalıyız.6- Kilise ve manastırlara rahip ve rahibe ismi altında casuslarımızı yerleştirmeliyiz. Bunları nakil vasıtası olarak kullanıp, Hıristiyan hareketlere rehberlik yapmalarını temin etmeliyiz. He fikri öğrenip bize haber vermelerini sağlamalıyız. İslam tarihini bozup tahrif etmek ve Müslümanların ahval ve şeraitlerini iyice öğrendikten sonra, onların bütün kitaplarını imha edecek, bir ilim adamı ve Hıristiyan ordusu kurmalıyız.7- Kızlı erkekli bütün İslam gençliğinin kafasını karıştırıp, dinleri olan İslam hakkında şüphe ve tereddüde düşmelerini temin etmeliyiz. Okul, kitap, spor kulüpleri, neşriyat ve bu iş için yetiştirilmiş elemanlarımız vasıtasıyla onların ahlaklarını sıfıra indirmeliyiz. Yahudi, Hıristiyan ve bütün gayr-ı müslim gençleri, onları avlamak için, birer tuzak olarak kullanmak ve bu iş için gizli dernekler açmak zaruridir.8- İnsanlar namaz kılmaktan, çalışmaktan nefret ettirilecek, tembellik yaygınlaştırılacak. Tembeller için oyun yerleri açılacak, uyuşturucu madde kullanımı yaygın hale getirilecek.9- Cihad hakkında onları şüpheye düşürecek ve cihadın geçici olduğunu, vaktinin son bulduğunu telkin edeceksiniz.10- Müslümanlara, Peygamberin, İslam'dan kastının mutlak din olduğunu bu dinin Yahudilik, ve Hıristiyanlık ta olabileceğini, sadece İslam dininin olmadığı inancını aşılayacaksınız.11- Müslümanları ibadetlerinden men etmeye çalışacak ve "Allah insanların ibadetlerine muhtaç değildir." diyerek onları ibadetlerin faydaları hakkında tereddüde düşüreceksiniz. Çok şiddetli bir şekilde onları Hac ibadetinden, bir araya getiren cemaatlerden men edeceksiniz. Aynı şekilde camilerin, türbelerin ve medreselerin inşasına mani olmaya çalışacaksınız.12- Müslümanların akidelerine bidatler sokup, İslami, gericilik ve terör dini olmakla itham edeceksiniz. İslam memleketlerinin geri kaldığını, sarsıntılara maruz kaldığını söyleyecek ve böylece onların Islama olan inançlarını zayıflatmış olacaksınız.13- Çocukları babalarından uzaklaştırıp, büyüklerinin terbiyelerinden mahrum kalmalarını sağlayacaksınız. Onları biz yetiştireceğiz. Binaenaleyh çocuklar babalarının terbiyelerinden koptukları an, akideden, dinden ve alimlerden kopmaya mahkum olacaklardır.14- Kadını tahrik edip, örtüsünü açmasına sebep olacaksınız. Sebep olarak da örtü İslami bir emir değildir. Abbasiler zamanında ihdas edilmiş bir emirdir. Kadını açtıktan sonra gençleri ona karşı tahrik edip her ikisinin arasında fesadın hasıl olmasını gerçekleştireceksiniz. Evvela bu işi gayr-ı müslim kadınlara yaptıracaksınız. Sonra, Müslüman kadın kendiliğinden bozulup, bunların yaptığını yapacaktır. Müslümanlığı yok etmek için bu iş çok tesirlidir.15- Cami imamlarının fasık olduklarını iddia edip, onların hatalarını açıklayarak ve her vesile ile onlarla ve onların arkasında namaz kılan cemaatlerin arasına km ve adavet sokup, cemaat ile namaz kılmayı ortadan kaldıracaksınız.16- Peygamberimiz zamanında bidat olduğu gerekçesiyle, türbelerin hepsinin yıkılması lazımdır diyeceksiniz.17- Bütün Müslümanlara hürriyet sevgisini aşılayacak ve diyeceksiniz ki; "Herkes dilediğini yapabilir. Emr-i bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münker ve İslam ahkamının öğretimi farz değildir. "Ayrıca şu ifadeyi de yerleştirmek lazımdır: "Hıristiyan ve Yahudiler kendi dinleri üzeredirler. Kimse kimsenin kalbine giremez."18- Doğum sınırlandırılacak ve adamın birden fazla evliliğine mani olunacak.19- İslam'ın yayılması ve Müslüman olma faaliyetleri kesinlikle men olunacak. İslam'ın milli bir din olduğu fikri yaygınlaştırılacak.20- Hayır kurumlarının sınırları daraltılacak ve devlete ait bir hale getirilecek. Öyle olacak ki, insanlar cami, medrese vb. hayır kurumları yaptıramaz hale getirilecektir.21- Müslümanları Kur'an hakkında şüpheye düşürecek ve içinde noksanlık ve fazlalık bulunan Kur'anlar yayınlayıp diyeceksiniz ki; "Kur'anlar bozulmuş, birbirini tutmuyor ve birinde bulunan ayet diğerinde bulunmuyor." Emr-i bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münker ve Yahudi ve Hıristiyanlarla cihadı emreden ayetleri çıkaracaksınız. Aynı şekilde hadisler hakkında da Müslümanlar tereddüde düşürülecek ve Kur'ana yapılması planlanan, tercüme, tenkit ve tahrifin hadislere de uygulanması gereklidir. Günümüz Türkiye'sinde de aynı şekilde Anadolu (Anatolia) Hıristiyanlık için kutsal olan misyonerlerin tarihi ve nihai hedeflerindendir. Dünyada misyonerlik hep bu yüzüyle insanlığa görünmüştür. Şimdi ise Oryantalizm, globalizm, küreselleşme, insan hakları vb. isimlerle karşımıza çıkmaktadırlar.
 
Arda Karani / diğer yazıları
- Holosen / Mavi Cennet / 09.06.2022
- Bir Deniz Masalı/ Günebakan Şiiri / 09.05.2022
- Sakız orucu bozar mı? -2- / 19.04.2022
- Sakız orucu bozar mı? -1- / 18.04.2022
- Şiir gibi / 16.04.2022
- Türk manifesto! / 26.02.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

09.02.2013, 09.02.2012, 09.02.2011, 09.02.2010, 09.02.2009, 09.02.2008, 09.02.2007, 09.02.2006, 09.02.2005, 09.02.2004, 09.02.2003, 09.02.2002, 09.02.2001, 09.02.2000, 09.02.1999, 09.02.1998, 09.02.1997, 09.02.1996, 09.02.1995
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.