HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 28 EYLÜL 2021, SALI

YÜZBİNLER ÇA'LADI

21.05.2001 00:00:00
Bagımsızlıgımızı bir kez daha ilan ettik

İstanbul Çağlayan Meydanı dün muhteşem bir mitinge sahne oldu. Alanı dolduran 300 bin kişi, dış güçlerin Türkiye üzerine çeşitli entrikalar çevirdiği bir ortamda, Kuva-yı Milliye ruhunu ateşledi

Dün İstanbul Çağlayan Meydanı görkemli bir mitinge sahne oldu. Abide-i Hürriyet Meydanı, 300 bin kişinin tek yürek, tek ses halinde dile getirdiği "Bu vatan bizimdir, bizim kalacak" sloganıyla inledi. Baştan sona büyük bir coşku içinde geçen mitingte, Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Haydar Baş'ın kürsüye gelmesiyle alanı dolduranların duyguları kabardı; heyecanları zirveye ulaştı.

Prof. Dr. Haydar Baş, her cümlesi ayrı bir anlam yüklü konuşmasına, "Tarihte 17 devlet kurmanın tecrübesini yaşayan büyük türk milletinin aziz evlatları" sözleriyle başladı.

Anlam yüklü selamlama

Prof.Dr. Baş, alanı dolduran yüzbinleri, Anadolu'daki bin yıllık mazimizi özetleyen şu veciz ifadeyle selamladı: "Sizleri Yusuf Has Hacip'in, Kaşgarlı Mahmut'un, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın, Yunus'un, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve Sarıkamış'ta şehit düşen annemin babası dedemin nefesiyle, hürmet ve saygıyla selamlıyorum."

Bu millet esir

olmaz

Tarihi karakteri bağımsızlık olan bu millete hiç kimsenin esareti layık göremeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Haydar Baş, Atatürk'ün ifade buyurduğu gibi bağımsızlığın bu milletin karakteri olduğuna işaret etti. Prof.Dr. Baş, konuşmasında bağımsızlığı da şu ifadelerle tanımladı: "Bir milletin hiç bir dış gücün etkisinde kalmadan kendisini idare etmesine, öz değerleriyle istediği tarz ve biçimde yaşamasına, can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini, okuma yazma emniyetini, seyahat etme emniyet ve hürriyetini yaşamanın adıdır bağımsızlık. Onun için iktisadi, hukuki, siyasi, tarihi, kültürel, bütün değerlerimizde bağımsız olmak mecburiyet ve mükellefiyetindeyiz. O bakımdan her an şunu söylüyoruz. Bu vatan bizimdir bizim kalacaktır."

Bağımsızlığını yitiren

millet, ahlakını da yitirir

Bağımsızlığını korumayan milletlerin, ahlakının da zail olduğunu, yok olduğunu dile getiren Üstüd Baş, bağımsız olmayan bir milletin kültür hayatını devam ettirmesinin; dinini, dilini yaşamasının mümkün olmadığına işaret etti. Prof. Dr. Haydar Baş, şunları söyledi: "Bağımsızlığını kaybetmiş bir milletin egemen olması da mümkün değildir. Bağımsız olan insanlar, vücuda getirdiği toplumlarda yer altı ve yer üstü zenginliklerini başka milletlerin emrine amade kılar. Hiç bir zenginliğinden istifade etmesi mümkün olamaz.

Bağımsızlığın olmadığı yerde vatanın bütünlüğünün olması da mümkün değil. Bağımsızlık yoksa milli kimlik, milli karakter de yoktur. O bakımdan diyoruz ki Türk milleti tarihin her döneminde bağımsız yaşamıştır ve de yaşamaya devam edecektir. Dünyanın hiç bir gücü onu bu hak ve hürriyetten mahrum etmeye gücü yetmeyecektir."Bağımsızlık can damarımızdır

Prof. Dr. Baş, devamla şunları söyledi: "Bağımsızlık bir insanın aynen can damarı gibidir. Nasıl bir insan can damarı olmadan yaşayamazsa millet olarak, milli irade olarak bağımsız olmadan yaşaması hiç ama hiç mümkün değildir. O halde hep beraber diyelim ki "Bu Vatan Bizimdir Bizim Kalacaktır."

Bir milletin inancını, örfünü, adetini, geleneğini, topyekün kültürünü meydana getiren unsurları serbestçe hayata geçirebilmesi için kültür hayatında bağımsız olması lazımdır. Milletlerin tarih boyunca bu kulvarlarda birbiriyle devamlı suretle mücadele ettiklerine şahit oluyoruz. Esasen harp meydanlarında çarpışan kalkanlar, kılıçlar, tüfekler, bombalar değil, o milletin ruhu, inancı, kültürü ve imanıdır."

Misyonerlik faaliyetlerine dikkat

Tarih boyunca inançlar etrafında kültürel savaşların olmasını bütün tarih sahifeleri belgeleriyle beraber ortaya koyduğuna işaret eden Prof.Dr. Haydar Baş, ülkemize yönelik misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekerek, şu ifadelerde bulundu: "Bu savaşlarda en kuvvetli etken olarak, maalesef Türk-İslam dünyasına karşı misyonerlik faaliyetlerini görüyoruz. Buraya gelmişken şunu söyleyeyim: Biz, misyonerlik derken bir insanın Hıristiyan olmasına, Musevi olmasına, Mecusi olmasına vs. zerre kadar karşı değiliz. Kendi dininin icaplarını sonuna kadar yerine getirmesine de tarafız. Bizim inancımız bunu emretmektedir. Bu manada biz Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın, Hz. İbrahim'in ayağının tozu olmaya hazırız. O bakımdan Türkiye Cumhuriyetinin hudutları dahilinde hangi dine mensup olursa olsun bir insanın zerre nispetinde zarar görmesine, şahsen nefsim olarak her şeyimle karşıyım. Ancak, dini telkin edeceğim diye vatan topraklarına göz dikerek, "Karadeniz bölgesi benimdir. Marmara bölgesi benimdir. Ege bölgesi benimdir. Akdeniz bölgesi benimdir" diyen misyoner zihniyetine karşıyız. Marmaralılar, Egeliler, Karadanizliler, Doğu Anadolulular, İç Anadolulular, Güneydoğululuar diye topyekün bir millete şu mesajı vermek istemektedirler. "Sizin aslınız Rumdur, Sizin aslınız Sırptır. Sizin aslınız Ermenidir. O halde kendi etnik dininize dönün, Rum olduğunuzu hatırlayın. Ermeni olduğunuz hatırlayın. Topraklarınıza böylece sahip olun" diyerek bu millete, bu devlete, bu vatana ihanet etmektedirler. İşte biz buna karşıyız. İşte biz bunu eleştiriyoruz. İşte biz bu gerekçeyle din hürriyeti adı altında din hürriyetinin istismar edildiğini iddia ediyoruz."

Siyasi iradeye mesaj

Prof.Dr. Haydar Baş, konuşmasında gündemdeki ekonomi ve dış politikaya ilişkin meseleleri de değerlendirdi. Prof.Dr. Baş, bu çerçevede şu görüşleri dile getirdi: "Bu meydandan bizi idare eden çok muhterem siyasi iradeye sesleniyorum. Gelin hep beraber bu milletin kimliğini, milli eğitimimizde yetiştirecek tedbirleri alalım. Dünyaya hakim olacak, dünyaya adaleti, iffeti, izzeti, haysiyyeti, merhameti, şefkati, rifkati ve de adaleti getirecek olan nesli yetiştirelim. O mükemmel Türk kimliğini hep beraber kucaklayalım. Onun gibi olmaya çalışalım. Şu anda o kimliği maalesef hasretle anıyoruz. Kültürel bağımsızlığın devam edebilmesi için milletimizin siyasi iradesinin de bağımsız olması lazımdır. Malumunuz siyaset millet iradesinin Mecliste temsil edilmesi, alınan kararların milletin hayatına geçmesi demektir. İşte bu yönüyle milletimizin hiçbir pürüz olmadan bağımsız olması lazımdır. Aksi takdirde aldığımız bütün kararlar hezimetimize vesile olabilir. Onun için siyasi bağımsızlık her türlü bağımsızlığın hemen hemen üzerinde sayılır.

Küreselleşme iddiasında bulunan dünya şimdi diyor ki; "Dünyada tek siyasi iradenin olması lazım gelir. Bu kadar siyasi iradeye gerek yok. Benim dediğim olsun. Benim dediklerimi yapın. Siz hem madden, hem de manen kalkınırsınız." Bu anlayışı dünyada hakim kılabilmek için her türlü desiseye başvuruyorlar. Gerekirse iktisadi yardım da yapıyorlar. Mesela Kuzey Irak bölgesinde harcanmak için CIA, her yıl 100 milyon dolar para tahsis etmektedir. Arap-İslam aleminin kapısı Mısır'dır. Aynı kurum her yıl Mısır'a 1 milyar dolar yardım etmektedir. Körfez çıkarması zamanı, ABD, Mısır'ın 20 milyar dolar borcunu silmiştir. Muhalefet olmasın diye ABD ve IMF buraya tam 5 milyar dolar para yardım etmiştir. Misalleri çoğaltabiliriz. Demek istediğim şudur: Dünyada global iradenin devam ettirilebilmesi için asker çıkarmadan milletleri kendi buyruğu altına alma çalışmaları gece ve gündüz yapılmaktadır. Zannetmeyelim ki Türkiye Cumhuriyeti Devletini bu çalışmanın dışında bırakacaklardır. O bakımdan millet olarak ciddi bir şekilde tedbirlerimizi almamız, kimin emrinde, kimin hizmetinde olduğumuzu her gün düşünmemiz lazımdır.

24 saatte buhranı aşarız

Prof.Dr. Haydar Baş, 1977'den bere iktisadi hayatın içinde olduğuna işaret ederek, ekonomik krizin niteliği ve bu krizin aşılması konusunda çarpıcı tespitlerde bulundu: "Öyle enterasan dolaplar dönüyor ki, globalleşmenin getirdiğ inetice olarak, bir tarafta mevduatı bankalarda topluyorsun, bir tarafta da sermaye piyasasında topluyorsun. Para, piyasadan emiliyor. Cebimizde metelik kalmıyor. O zaman benim-senin çocuğun ayyaş, sarhoş ve de serkeş olarak geziyor. Global ekonomide üretim diye bir dert yoktur. Milli ekonomide üretim vardır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir an evvel üretime geçmesi lazımdır. Emisyon hacmini genişleterek, mutlak surette herkese iş, aş temin etmesi lazımdır. Gözünüzü boyayıp sizi kandırmasınlar. Bunlar çok basit şeylerdir. Ben Trabzon ilinde söyledim. Beni dinlesinler, 24 saatte bu buhranı aşarız. Hiç bir Allah kulu gelip bana "bu nedir?" diye sormadı. Neden sen Avrupa'dan, Amerika'dan adam ithal ediyorsun? Bana niye sormuyorsun? Benim dedem şehittir diye mi gelmek istemiyorsun."

Paramıza değer vermeliyiz

"Uzakdoğu'ya, mesela Japonya'ya gidin, bir tek kuruş Türk parasını ne otelde, ne bakkalda, ne manavda kullanabilirsiniz. Singapur dünyanın açık pazarıdır. Burada dolar, mark geçmez. Paranı Singapur Doları haline getirirsin ve öyle kullanırsın. Aksi taktirde hiç bir iş yapman mümkün değildir. Hürriyetçi Batı dünyasına, İngiltere'ye gidin, piyasada Mark'la iş yapamazsın. Ben gittim, gördüm. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Almanya'da, dünyanın en kıymetli parası diyerek erkekseniz bakkala, manava doları verin, veremezsiniz. Mutlaka parayı onun parasına tebdil etmen şarttır. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, kendi parasına değer verdiğini görürsünüz. Ama nasıl bir politikadır ki bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi parasının dışındaki paraları tedavülde dolaştırıyor, kendi parasını mahkum ediyor, refüze ediyor, değerini kaldırıyor. Bu nasıl bir anlayıştır? Bakkala gidiyorsun, dolar, manava gidiyorsun Mark veriyorsun. Peki Türk parası nerede? Ondan sonra da Türk parasının değeri yok diyorsun. Amerika da kağıdı boyayıp, matbaasında, darphanesinde basıyor, doğru Türkiye'ye gönderiyor. Kağıdı senin üretiminin, emeğinin karşılığı oluyor. Bundan haberin var mıdır?"

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

21.05.2000, 21.05.1999, 21.05.1998, 21.05.1997, 21.05.1996, 21.05.1995, 21.05.1994, 21.05.1993, 21.05.1992, 21.05.1991, 21.05.1990, 21.05.1989, 21.05.1988, 21.05.1987, 21.05.1986, 21.05.1985, 21.05.1984, 21.05.1983, 21.05.1982
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.