HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 20 EKİM 2021, ÇARŞAMBA

Molla Zübeyde Hanım’ın vasiyeti

Molla Zübeyde, belki de çok az Müslüman’ın düşünebileceği bir hassasiyetle malının taksimini yapmıştır. Bu yazılı vasiyetidir
18.09.2021 00:18:00
Molla Zübeyde Hanım’ın vasiyeti
Molla Zübeyde Hanım’ın vasiyeti
Molla Zübeyde, belki de çok az Müslüman'ın düşünebileceği bir hassasiyetle malının taksimini yapmıştır. Bu yazılı vasiyetidir…
 
Aşağıda Molla olarak vasıflandırılan Zübeyde Hanım'ın bıraktığı vasiyet yer almaktadır:
 
"Dersaadet'te Beşiktaş'ta Akaretler'de 76 numaralı hanede mukim Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin validesi, ben Zübeyde emvâl-i mevcudemin sülüsünü bi't-tefrik bervechi âti sarf ve vakfedilmesini vasiyet eylerim:
 
1-Vefatımda techiz ve tekfin ve kabir ile dedegân ve tehlilhân Efendiler ile makbere götürülmek mesârifi ve defnin üçüncü günü akşamı huffâz ve hâcegân ve akraba ve ehibbâ ve komşulardan münasip görülecek zevât-ı salhun davet edilerek akşam yemeği it'am ettirildikten sonra; hatm-i Kur'ân zımnında eczâ-i şerife tilâvet ettirilecek ve duayı müteakip huffâz ve hâcegâna hediyyeten münasip miktarda tevzi edilmek üzere ve işbu hususâtın cümlesi için 450 lira evrâk-ı nakdiyye tahsis eyledim.
 
2-Vefatımda Beşiktaş'ta kâin Yahya Efendi haziresinde defnedileceğim.
 
3-Yahudi'den mühtediye (İslam'a yeni girmiş) Hayriye Hanım nam kadına ve mumâileyhânın vefatı halinde oğluna10 lira verilecektir.
 
4-Evlâd-ı mâneviyyem makamında hizmetçi Ayşe nam kıza gelinlik cehiz için keza 100 lira verilecektir.
 
5-Selanik'te biraderim müteveffa Hasan Ağa'nın mahdumu Abdurrahman'a 30 lira verilecektir.
 
6-Yetim Abdürrahim'e 25 lira verilecektir.
 
7-Vaktiyle hizmetimde bulunup hal-i gaybubette bulunan Vasfiye namındaki hizmetçim buldurularak yedine 20 lira verilecektir.
 
8-Perverdem Afife ile oğlu Hakkı'nın sünneti için 15 lira verilecektir.
 
9-Daima akmak üzere şehrin münasip bir mahallinde bir çeşme yaptırılıp suyu isale edilmek ve ara sıra tamirine sarf olunmak üzere 475 lira tahsis eyledim.
 
10-Her Cuma günü namazından bir saat evvel bed ile ezan okununcaya kadar münasip bir cami-i şerifte cemaate mukabil cehren iki cüz-i şerif kıraat ettirilerek mukabilinde tilâvet eyleyen hafız efendiye nemasından verilmek üzere 490 lirayı ve 9. maddenin ahkâmı için usul-ü dairesinde mehâkim-i şer'iyyede vakfiyesini tescil ettirmeye ve mütevelli tayinine ve dilediği şahsı mütevelli kılmaya mezun eyledim.
 
11-Kefaret-i savm ve salât ve zünub için ve Kurban Bayramının birinci günü 5 adet kurban kesilmek ve lahmı talebeye eklettirilmek ve hatm-i Kur'an olunmak üzere bir defaya mahsus olarak Darüleytam'a 200 lira hediye ve teberru edilecektir.
 
12-Vasiyetnamede gösterilen mevadd için tahsis eylediğim cem'an 1800 (lira) miktarındaki evrâk-ı nakdiyye işbu meblağ müddet-i hayatımda benim olmak, ba'de'l-vefat vasiyetim mucibince sarf olunmak ve Osmanlı Bankası'nda hıfzedilmek üzere namına hesâb-ı cari suretiyle tevdi edilmek üzere Selanik Başşehbenderi Kâmil Beyefendiye teslim eyledim. Mumaileyhin bir mahalle azimet ve gaybubeti halinde işbu meblağ, malumatım tahtında intihâb ve irse olunacak diğer emin bir zat namına kezalik bank-ı mezkûra hesab-ı câri üzerine tevdi edilecektir.
 
13-Selanik'te Mithat Paşa Mekteb-i Sanayi karşısında kâin ma'a selamlık bir bâb büyük hanem ile aynı hane köşesinde kâin teyzemden alınan iki bâb hanemi Mustafa Kemal Paşa'ya ve gene büyük hanem köşesinde Ayşe Molla'dan alınan bir bâb hâne ile Ahmet Subaşı mahallesinde kâin bir iki cem'ân iki bâb hanemi kerimem Makbule Hanım'a tefrik ve tahsis eyledim.
 
Bundan maada nezdimde mevcut nukûdumdan miktâr-ı münâsibini hayatımda kerimem mumâileyhâya bildirdiğimden oğlum Paşa'ya bir sene mukaddem kerimem Makbule Hanım'la müştereken tahrir ve memhûren irsal eylediğimiz mektubumuzda zikreylediğimiz hususâtın mezkûr mektupla mestûr olduğu vechile hükmü bâki iş'âratımız vechile mevcuduvâki olduğu müşarünileyh Paşa Hazretlerine bildirilmesini vasiyet eylerim.
 
İşbu vasiyetname muhteviyatı olan mevadd ve hususâtın tamamiyle icrâ ve tatbikini Selanik Başşehbenderi Kâmil Beyefendi ile mezkûr Şehbendername kâtibi Cemal Bey'i vekil ve vâsi-i muhtâr intihâb ve tayin ettim. Bilcümle hususâtın tatbik ve icra olunduğunu nâtık olmak üzere vekâbilü'l-istihsâl olan mahallerden vesâiki mukâbilinde teberruâtta bulunduklarına dair oğlum Mustafa Kemal Paşa'ya müfredatlı cetvel ile hesap vermeye mecburdurlar.
 
14-İşbu vasiyetname tarihinden mukaddem tanzim olunmuş diğer bir vasiyetname zuhur edecek olursa hükmü mefsuh ve gayr-i muteber olacaktır.
 
15-İşbu vasiyetname, biri nezdimde hıfz olunmak ve diğeri Kâmil ve Cemal Bey'lerde bulunmak üzere iki nüsha olarak tanzim ve teati edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin validesi Zübeyde.
 
16-İşbu vasiyetname, muvacehemizde tanzim ve meali kıraat olunarak tefhim olunduktan ve tamamı ile ikrar eyledikten sonra kendi mühür ve parmağını vaz'eylediğini dünya ve ahiret şahidi sıfatıyla tasdik eyleriz. 25 Kânunusani 338/Şuhudü'l-hal (imzalar)."

Hangimizin böyle bir vasiyetnamesi vardır?" (Prof. Dr. Haydar Baş, Hoş Geldin Atatürk eserin sh: 107)

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

18.09.2020, 18.09.2019, 18.09.2018, 18.09.2017, 18.09.2016, 18.09.2015, 18.09.2014, 18.09.2013, 18.09.2012, 18.09.2011, 18.09.2010, 18.09.2009, 18.09.2008, 18.09.2007, 18.09.2006, 18.09.2005, 18.09.2004, 18.09.2003, 18.09.2002
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.